LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

Lãnh đạo qua các thời kỳ

* Từ năm 1985- 2007

Hiệu trưởng: Huỳnh Phước

Phó Hiệu trưởng:        - Bùi Tấn Chức

- Võ Đôn Chất

* Từ năm 2007- 2010

Hiệu trưởng: Đinh Ngọc Mai

Phó Hiệu trưởng: Bùi Tấn Chức

* Từ năm 2010-2013

Hiệu trưởng: Đinh Ngọc Mai

Phó Hiệu trưởng: Phan Xuân Huy

* Từ năm hoc 2013-2014

Hiệu trưởng: Phan Xuân Huy

Phó Hiệu trưởng: Trần Nguyễn Họa Mi