A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Năm học 2017-2018

PHÒNG GD & ĐT CAM LÂM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH CAM ĐỨC 2                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                          

      Số:  23/KH-TH.CĐ2                                Cam Đức, ngày 02 tháng 02 năm 2018

KẾ HOẠCH

 Bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

 Năm học 2017-2018

­­­––––––––––

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 582/PGDĐT-GDTH ngày 19/09/2017 về hướng dẫn tổ chức Hội thi bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm;

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-TH.CĐ2 ngày 11/09/2017 về nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường Tiểu học Cam Đức 2; Trường Tiểu học Cam Đức 2 xây dựng Kế hoạch bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2017-2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Bình chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi (GVCNG) trong nhà trường và tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;

- Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, địa phương và của cả nước; góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;

- Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong nhà trường.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức Bình chọn phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức, phẩm chất và năng lực học sinh.

II. Đối tượng và điều kiện tham dự bình chọn GVCN lớp giỏi

- Tham dự bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường là những giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường.

- Đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; hiện đang giảng dạy tại trường tiểu học.

- Được xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học năm học 2016-2017, xếp loại khá trở lên theo tiêu chuẩn xếp loại viên chức theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.

- Có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 2 năm trở lên, trong đó có tham gia chủ nhiệm lớp năm học 2016-2017.

- Học sinh trong lớp chủ nhiệm có tiến bộ rõ rệt về kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập. Không có học sinh xếp loại chưa hoàn thành về phẩm chất, không có học sinh bỏ học. Lớp học được xếp loại tiên tiến trở lên.

III. Nội dung và hình thức bình bầu GVCN lớp giỏi

1. Nội dung bình bầu

a) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm;

b) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, giáo dục học sinh ;

c) Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng;

d) Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh;

e) Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh).

2. Quy trình và cách thức bình bầu

a) Giáo viên nộp hồ sơ đăng kí dự bình bầu gồm: sổ chủ nhiệm năm học 2016-2017; báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng; sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng dạy và học, giáo dục học sinh; các hồ sơ khác (nếu có) về công tác chủ nhiệm lớp.

b) Toàn thể giáo viên và lãnh đạo nhà trường bình bầu theo quy trình: nghe giáo viên báo cáo thành tích; thảo luận và xem xét minh chứng; đánh giá hồ sơ; chấm điểm các nội dung bình bầu; tổng hợp và công bố kết quả.

c) Các nội dung bình bầu được đánh giá theo thang điểm 10. Các thành viên tham gia bình bầu chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nhà trường xây dựng cho mỗi nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.

d) Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8.

IV. Thời gian tổ chức cụ thể

 

Thời gian

Nội dung

Ngày 01/03/2018

Các tổ gửi danh sách GVCN tham gia bình bầu GVCN giỏi cấp trường 2017-2018.

Ngày 12/03-14/03/2018

Nộp hồ sơ đăng ký dự bình bầu gồm: sổ chủ nhiệm năm học 2015-2016; báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng; sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng dạy và học, giáo dục học sinh; các hồ sơ khác (nếu có) về công tác chủ nhiệm lớp.

Ngày 15/03/2018

Tổ thư ký lập danh sách GVCN tham gia bình bầu, chuẩn bị hồ sơ cho công tác bình bầu như biên bản; phiếu bình bầu (phiếu có nội dung bình bầu, điểm thành phần, ...và được đóng dấu nhà trường); bảng tổng hợp;...

Ngày 16/03/2018

Tổ chức bình bầu GVCN giỏi cấp trường.

Ngày 19/03-20/03/2018

Tổng hợp kết quả; xếp loại; báo cáo PGD&ĐT.

Trên đây là Kế hoạch bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2017-2018; đề nghị các tổ chuyên môn lựa chọn, bồi dưỡng, giúp đỡ các giáo viên tham gia bình bầu GVCN lớp giỏi cấp trường năm học 2017-2018; các bộ phận liên quan triển khai và tổ chức thực hiện ./.

                                                                                                     

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo);                                                             

- Tổ trưởng CM;                                                                                                         

- Lưu VT, CM. 

 

 

                                                                                                           

  Phan Xuân Huy                                                                                                                                                      

                                                                                                                    


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2018 Ở TRƯỜNG TH CAM ĐỨC 2