A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên Năm học 2017-2018


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH CAM ĐỨC 2

 
 

 


Số: 66/KH-TH.CĐ2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

Cam Đức, ngày 03 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên

Năm học 2017-2018

                                                                                               

Căn cứ Kế hoạch số 245/PGDĐT-GDTH ngày 14/06/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp Tiểu học năm học 2017-2018.

Trường Tiểu học Cam Đức 2 xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX), năm học 2017-2018 như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên

1. Thuận lợi

- Được sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm. Cán bộ quản lý, giáo viên luôn nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác Bồi dưỡng thường xuyên.

- Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng và tự học tập, nghiên cứu tích cực.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầy đủ, kịp thời, phù hợp với thực tế tại đơn vị cũng như của từng tổ khối, từng cá nhân.

2. Khó khăn

- Một số giáo viên nhiều tuổi chưa thể tự cập nhật nội dung 3 trên trang website để nghiên cứu, học tập.

- Tài liệu nghiên cứu, học tập các nội dung theo yêu cầu của công tác Bồi dưỡng thường xuyên chưa đầy đủ, kịp thời.

II. Đặc điểm về đội ngũ 

1. Tình hình đội ngũ

Số lượng CB GV

Trình độ cán bộ quản lý

Trình độ đội ngũ giáo viên

Tổng số

CBQL

Giáo viên giảng dạy

Chuyên môn

Chuyên môn

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

35

2

33

2

0

0

9

23

1

2. Chất lượng đội ngũ

Đảm bảo số lượng cán bộ, giáo viên đúng theo Điều lệ trường tiểu học quy định. Giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100% trong đó trên chuẩn trên 94.4%. Yêu nghề, nhiệt tâm, nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao.

B. NỘI DUNG

I. Mục đích BDTX

- Nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ năm học 2017-2018 cho cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học.

  - Phát huy tinh thần tự giác, chủ động, sáng tạo của giáo viên và CBQLtrong việc BDTX, xem công tác BDTX là nhiệm vụ và trách nhiệm để từ đó giáo viên, CBQL xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung cần bồi dưỡng, tự giác, chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn phương pháp bồi dưỡng thích hợp, hiệu quả.

- Nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của giáo viên, CBQL giáo dục đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo hạng chức danh nghề nghiệp, làm căn cứ để cá nhân đề xuất các nội dung bồi dưỡng phù hợp. Từng bước nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục qua từng năm.

  - Trong quá trình BDTX, giáo viên và CBQL mở rộng những vấn đề liên quan đến đổi mới trong giáo dục, nắm bắt tinh thần, nội dung định hướng đổi mới chương trình, sách giáo khoa; khắc sâu một số kĩ năng chuyên môn và phương pháp giảng dạy, chú trọng đến việc giáo dục kĩ năng sống trong nhà trường, thực hiện đúng tinh thần của việc tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới; hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường tiểu học, đổi mới sinh hoạt chuyên môn một cách thực chất, tránh hình thức nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên và CBQL; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, CBQL trong nhà trường và các cấp quản lý giáo dục.

II. Nội dung BDTX

1. Nội dung bồi dưỡng 1(sau đây gọi tắt là Nội dung 1)

a) Nội dung BDTX đối với cán bộ quản lí và giáo viên, bao gồm:

- Chuyên đề 1: Xây dựng văn hóa đọc và công tác phối hợp giữa thư viện với hoạt động giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong nhà trường.

-Chuyên đề 2: Giáo dục kĩ năng sống qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho đội ngũ CBQL, giáo viên toàn huyện.

b) Thời gian: tháng 8/2017.    

2. Nội dung bồi dưỡng 2(sau đây gọi tắt là Nội dung 2)

a) Nội dung BDTX đối với cán bộ quản lí và giáo viên:

- Các chuyên đề bồi dưỡng Chính trị hè 2017 tại huyện.

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.

b) Thời gian: tháng 8/2017.    

3. Nội dung bồi dưỡng 3(sau đây gọi tắt là Nội dung 3)

3.1. Về nội dung BDTX

a) Đối với CBQL:

Mô đun QLTH8: Năng lực tổ chức lớp học theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.

Mô đun QLTH13: Năng lực quản lý hoạt động đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của học sinh theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.

Mô đun QLTH18: Năng lực quản lý thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu học.

Mô đun QLTH20: Năng lực quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.

- Tài liệu: mua tài liệu có liên quan để phục vụ cho việc BDTX của CBQL, đồng thời CBQL có thể tham khảo thêm tài liệu qua sách, báo, mạng internet và nghiên cứu các mô đun trong chương trình BDTX dành cho giáo viên tiểu học liên quan đến nội dung cần bồi dưỡng.

b) Đối với giáo viên:

Mô đun TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.

Mô đun TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học.

Mô đun TH38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

Mô đun TH42: Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số hoạt động ngoại khoá ở tiểu học.

- Nguồn tài liệu khai thác để bồi dưỡng truy cập theo địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn. Giáo viên có thể tham khảo thêm tài liệu qua sách, báo, mạng internet và nghiên cứu các mô đun liên quan đến nội dung cần bồi dưỡng.

- Thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 3/2018.

III. Hình thức BDTX

1. Đối với giáo viên

- Giáo viên đăng kí mô đun BDTX, xây dựng kế hoạch, nghiên cứu tài liệu, ghi chép những nội dung, vấn đề còn vướng mắc đề xuất được giải đáp.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc... cho giáo viên.

- Tổ báo cáo viên cốt cán BDTX của trường tổng hợp các ý kiến, phân công các thành viên trong Tổ nghiên cứu, trả lời ý kiến thắc mắc của giáo viên. Nhà trường tổ chức họp, giáo viên đưa ra vấn đề chưa rõ để Tổ báo cáo viên cốt cán trả lời, trao đổi, thảo luận để thống nhất chung.

          2. Đối với CBQL

          CBQL xây dựng kế hoạch BDTX, nghiên cứu tài liệu, ghi chép những câu hỏi, nội dung, vấn đề còn vướng mắc đề xuất được giải đáp. Tổng hợp ý kiến gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo.

IV. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX

1. Đánh giá kết quả BDTX đối với giáo viên

Căn cứ thực hiện đánh giá kết quả BDTX đối với giáo viên theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (Điều 12, 13, 14 và 15);

a)     Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

- Nội dung 1 và nội dung 3: Hiệu trưởng nhà trường phối hợp với Tổ báo cáo viên cấp trường đánh giá kết quả BDTX nội dung 1 và nội dung 3 của giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch... (sau đây gọi chung là bài kiểm tra).

Bên cạnh các hình thức đánh giá kết quả BDTX bằng bài viết nêu trên, việc đánh giá kết quả BDTX nội dung 1 và nội dung 3 có thể trình bày dưới dạng báo cáo chuyên đề, giáo viên cần kết hợp giữa nhận thức và việc vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

   + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm);

   + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp (5 điểm).

- Đối với nội dung 1: Căn cứ vào các chuyên đề và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của địa phương, Hiệu trưởng quy định nội dung cụ thể để giáo viên thực hiện bài kiểm tra BDTX nội dung 1.

- Đối với nội dung 3: Căn cứ vào kế hoạch BDTX của giáo viên và tình hình thực hiện nhiệm vụ tại nhà trường, Hiệu trưởng cùng với Tổ báo cáo viên cấp trường tiến hành kiểm tra BDTX nội dung 3. Việc kiểm tra có thể thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, học xong mô đun nào tiến hành kiểm tra mô đun đó hoặc có thể bố trí kiểm tra tất cả các mô đun vào thời điểm thích hợp.

- Thời gian hoàn thành nội dụng 1 và 3: tháng 4/2018.

- Đối với nội dung 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo cùng cấp đánh giá kết quả, chấm điểm bài kiểm tra nội dung 2 cho giáo viên tiểu học toàn ngành.

- Thời gian đánh giá kết quả nội dung 2: tháng 8/2017.

c) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

d) Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX): 3.

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

đ) Xếp loại kết quả BDTX

Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX của giáo viên như sau:

- Loại Trung bình (TB) nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại Khá (K) nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại Giỏi (G) nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

Các trường hợp khác được đánh giá là Không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

2. Đánh giá kết quả BDTX đối với CBQL

Căn cứ thực hiện đánh giá kết quả BDTX đối với CBQL theo Thông tư 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình BDTX cán bộ quản lý trường tiểu học (Khoản 2, Điều 7).

a)     Hình thức đánh giá kết quả BDTX

- Nội dung 1 và nội dung 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá kết quả BDTX của CBQL thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu hoặc viết thu hoạch, báo cáo chuyên đề, ... (sau đây gọi chung là bài kiểm tra).

+ Đối với nội dung 1: Căn cứ vào các chuyên đề và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí toàn huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung cụ thể để các trường thực hiện bài kiểm tra BDTX nội dung 1.

+ Đối với nội dung 3: Căn cứ vào kế hoạch BDTX của huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra BDTX nội dung 3.

- Thời gian hoàn thành nội dụng 1 và 3: tháng 4/2018.

+ Đối với nội dung 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo cùng cấp đánh giá kết quả, chấm điểm bài kiểm tra nội dung 2 cho cán bộ quản lí tiểu học toàn ngành.

- Thời gian đánh giá kết quả nội dung 2: tháng 8/2017.

b) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Mỗi bài kiểm tra được cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

c) Xếp loại kết quả BDTX

- Đạt yêu cầu: đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên.

- Không đạt yêu cầu: chưa học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, hoặc đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân nhưng có một trong các điểm thành phần đạt dưới 5 điểm,

3. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

- Nhà trường tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên tại trường dựa trên kết quả đánh giá các nội dung 1, nội dung 2, điểm thành phần của nội dung 3 trước ngày 10/5/2018. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ trên kết quả BDTX của giáo viên và CBQL để ra Quyết định, cấp giấy Chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên và CBQL trường tiểu học.

- Không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên Không hoàn thành và CBQL Không đạt yêu cầu.

-Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên và CBQL hàng năm, là căn cứ để đánh giá, xếp loại, xét các danh hiệu thi đua, thực hiện chế độ, chính sách khác đối với giáo viên và CBQL.

C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG

I. Nội dung 1:Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học

Thời gian

Nội dung BDTX

Tổ chức thực hiện

Kết quả cần đạt được

(1)

(2)

(3)

(4)

Tháng 8/ 2017

- Chuyên đề 1: Xây dựng văn hóa đọc và công tác phối hợp giữa thư viện với hoạt động giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong nhà trường.

 

- Phòng Giáo dục triển khai.

- Trường triển khai thực hiện.

- Kiểm tra, đánh giá.

Nắm kĩ năng:Xây dựng văn hóa đọc và công tác phối hợp giữa thư viện với hoạt động giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong nhà trường như thế nào?

-Chuyên đề 2: Giáo dục kĩ năng sống qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

 

- Phòng Giáo dục triển khai.

- Trường triển khai thực hiện.

- Kiểm tra, đánh giá.

Nắm kĩ năng:Giáo dục kĩ năng sống qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm như thế nào?

II. Nội dung 2:Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học.

Thời gian

Nội dung BDTX

Tổ chức thực hiện

Kết quả cần đạt được

(1)

(2)

(3)

(4)

Tháng 8/2017

Chuyên đề bồi dưỡng chính trị hè 2017 tại huyện.

- Ban tuyên giáo huyện ủy triển khai thực hiện.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá.

Nắm nội dung chuyên đề.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.

- Phòng Giáo dục triển khai thực hiện.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá.

Nắm được nhiệm vụ năm học 2017-2018.

III. Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.

Thời gian

Nội dung BDTX

Tổ chức thực hiện

Kết quả cần đạt được

(1)

(2)

(3)

(4)

Tháng 9+10/ 2017

- QLTH8: Năng lực tổ chức lớp học theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học (CBQL).

- TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học (GV).

- Cán bộ, giáo viên nghiên cứu tài liệu, tự bồi dưỡng; vận dụng thực tế, đúc rút kinh nghiệm.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá.

- CBQL nắm được năng lực tổ chức lớp học theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.

- GV nắm được hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.

Tháng 11+12/

2017

- QLTH13: Năng lực quản lý hoạt động đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của học sinh theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học (CBQL).

- TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học (GV).

- Cán bộ, giáo viên nghiên cứu tài liệu, tự bồi dưỡng; vận dụng thực tế, đúc rút kinh nghiệm.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá.

- CBQL biết quản lý hoạt động đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của học sinh theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.

- GV nắm được công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học.

Tháng 01+02 /

2018

- QLTH18: Năng lực quản lý thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu học (CBQL).

- TH38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học (GV).

- Cán bộ, giáo viên nghiên cứu tài liệu, tự bồi dưỡng; vận dụng thực tế, đúc rút kinh nghiệm.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá.

- CBQL biết quản lý thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu học.

- GV nắm được nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

Tháng

3/2018

- QLTH20: Năng lực quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học (CBQL).

- TH42: Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số hoạt động ngoại khoá ở tiểu học (GV).

- Cán bộ, giáo viên nghiên cứu tài liệu, tự bồi dưỡng; vận dụng thực tế, đúc rút kinh nghiệm.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá.

- CBQL biết quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.

- GV biết thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số hoạt động ngoại khoá ở tiểu học.

Tháng 4/2018

- Đánh giá tổng thể nội dung 1.

- Đánh giá tổng thể nội dung 3.

Trên đây là Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên trường Tiểu học Cam Đức 2. Đề nghị Cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện đúng theo Kế hoạch./.

Nơi nhận:      

- Website trường TH Cam Đức 2;

- PGD&ĐT (báo cáo);                        

- Lưu: CM, VT.                                                                                                                                                                                

HIỆU TRƯỞNG

 

                    

 

 

 

Phan Xuân Huy

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Các văn bản lưu trữ

-  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác BDTX của các cấp.

-  Kế hoạch triển khai BDTX hàng năm của trường và của mỗi giáo viên.

-  Danh sách tổng hợp đăng ký môđun BDTX của giáo viên.

- Quyết định của Hiệu trưởng phê duyệt danh sách báo cáo viên cốt cán BDTX cấp trường.

- Đề kiểm tra các nội dung 1 và nội dung 3.

- Bài kiểm tra các nội dung 1 và nội dung 3.

- Các bảng điểm kiểm tra giáo viên nội dung 1, nội dung 2 và nội dung 3.

- Bảng tổng hợp kết quả BDTX của từng cán bộ quản lý, giáo viên.

- Danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận BDTX .

(các biểu mẫu có phụ lục kèm theo)

2. Các hồ sơ minh chứng

- Biên bản các buổi triển khai, trao đổi chuyên đề BDTX qua Sổ ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn của tổ, của trường.

- Hồ sơ học tập của giáo viên: sử dụng các hồ sơ hiện có, cụ thể:

+ Đối với việc học nội dung 1, 2 và thảo luận các nội dung 1,2,3: sử dụng Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn.

+ Đối với nội dung 3: các giáo viên ghi chép đầy đủ nội dung các lần sinh hoạt, thảo luận; những nội dung trọng tâm, cần thiết khi nghiên cứu tự học các môđun BDTX đã đăng kí trên các tài liệu đã in ra từ trang web taphuan.moet.gov.vn.

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2018 Ở TRƯỜNG TH CAM ĐỨC 2