27/06/18  Kế hoạch tháng  238
 PHÒNG GD-ĐT CAM LÂM            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH CAM ĐỨC 2                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc                                                                                                                            Cam Đức, ngày       tháng 9  năm ...