A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 của Quốc hội ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12;

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019;

Trường Tiểu học Cam Đức 2 xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí. Khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lí, sử dụng các nguồn lực của nhà trường, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Tăng cường việc kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu công khai, minh bạch trong các hoạt động giáo dục của nhà trường góp phần nâng cao hiệu quả quản lý; Thực hiện các yêu cầu công khai, minh bạch trong nhà trường; sử dụng tối đa các nguồn lực cho phát triển giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh, văn minh, hiện đại.

Chủ động trong công tác chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc trong việc phòng chống tham nhũng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; củng cố lòng tin của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh trong các hoạt động của nhà trường.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

2. Yêu cầu

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNLP; tăng cường các biện pháp giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng nền tảng phẩm chất đạo đức mẫu mực, tấm gương sáng CBGVNV trong nhà trường.

Cụ thể hóa các nội dung và biện pháp thực hiện Luật PCTNLP tại trường. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời biểu hiện vi phạm và tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật PCTNLP.

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1. Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ CB-GV-NV ý nghĩa việc thực hiện phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nội dung “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”theo chỉ thị 05-CT/TW. Giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của CB-GV-NV về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tổ chức cho toàn thể CB-GV-NV học tập, quán triệt sâu rộng và thưc hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Nghị quyết Trung ương 4(Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện Tự diên biến “Tự chuyển hóa’’ trong nội bộ; Nghị quyết số 82/NQ-CP, ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ; Kế hoạch số 08/KH-TU ngày 01 tháng 03 năm 2016 của tỉnh ủy về triển khai thực hiện chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 15/06/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn; đánh giá, chấm điểm PCTN theo Bộ Chỉ số của Thanh tra chính phủ; Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 23/12/2009cuar UBND huyện Cam Lâm về ban hành Kế hoạch hực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020;

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02/12/2009 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thử tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn;

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tủ sách pháp luật trong thư viện, phòng đọc sách của đơn vị.

Gắn công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng với thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào lớn của ngành.

2. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí

2.1. Công tác cải cách hành chính

Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành đơn vị. Giảm bớt họp hành sự vụ, tăng cường văn bản hướng dẫn.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền được giao. Đối với các đơn thư tố cáo liên quan đến các hành vi tham nhũng cần được ưu tiên xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

2.2. Thực hiện nghiêm túc các qui định về công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn của ngành cấp trên

Thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ. Công khai, minh bạch các hoạt động mua sắm tài sản tài chính, công tác quy hoạch cán bộ, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ viên chức ...

2.2.2. Công khai, minh bạch trong công tác phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

Sắp xếp đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp phải đảm bảo đúng quy trình, đúng năng lực và sở trường công tác của từng các nhân.

Kịp thời tham mưu với cấp trên về việc điều động hoặc thay đổi vị trí công tác của đội ngũ trong đơn vị.

2.2.3. Xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá cơ quan công sở, đạo đức Nhà giáo.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội quy, quy định văn hóa công sở; quy chế thực hiện quy tắc ứng xử trong nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đạo đức Nhà giáo.

2.2.4. Công khai minh bạch trong công tác XDCB, mua sắm tài sản công, tài chính ngân sách và các khoản đóng góp.

Thực hiện tốt việc minh bạch, công khai về định mức thu – chi sử dụng ngân sách nhà nước, ngân sách khác, các dự toán kinh phí trước khi cấp kinh phí cho nhà trường; thanh toán, quyết toán các nguồn vốn; quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản, trang thiết bị kỹ thuật, đồ dùng, sách thư viện và sách giáo khoa dùng chung; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu hành chính công, trong sử dụng tài sản, điện nước, điện thoại công, chế độ công tác phí. Chấn chỉnh các khoản thu không đúng quy định ở đơn vị.

Thực hiện việc đầu tư mua sắm, sửa chữa CSVC phục vụ chuyên môn, đơn vị theo đúng quy trình, quy chế quản lý tài sản và theo quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị cũng như của ngành cấp trên.

Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất hiện có. Hàng năm tổ chức kiểm kê quỹ đất, tài sản gắn liền và thực hiện công khai theo quy định.

2.2.5. Công tác xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn, định mức, chế độ.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế quản lý tài chính, tài sản; quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ.

2.2.6. Về minh bạch tài sản, thu nhập.

Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo đúng quy định theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Quản lý, lưu trữ bản kê khai tài sản, thu nhập theo hồ sơ cán bộ viên chức đúng quy định.

Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân hàng năm theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Công khai chế độ chính sách, nâng bậc lương, đánh giá xếp loại thi đua của tập thể và cá nhân.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.

Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ, nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc quản lý, sử dụng ngân sách, kinh phí, tài sản cơ quan, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

Kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị và khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Tập trung giải quyết nhanh, kịp thời và dứt điểm những đơn thư liên quan đến hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí theo thẩm quyền quy định.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xác minh trong phát hiện xử lí tham nhũng, lãng phí.

Công bố công khai kết luận kiểm tra, thanh tra và kết quả kiểm tra, thanh tra có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đánh giá kịp thời hoạt động chuyên môn, công tác quản lý sử dụng tài chính, cơ sở vật chất, công tác cán bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

5. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong nhà trường trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phát huy vai trò của Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, các bộ phận, các cá nhân trong đơn vị về việc đóng góp xây dựng kế hoạch phát triển của nhà trường; việc đầu tư xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm, sửa chữa đồ dùng, dụng cụ, thiết bị dạy học; việc xây dựng và giám sát thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ.

Động viên, khuyến khích tổ chức, cá nhân giám sát phát hiện biểu hiện tham nhũng để kịp thời chấn chỉnh.

Tăng cường vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân trường học trong việc chi tiêu tài chính, thực hiện chế độ, chính sách đối với CBGVNV; thực hiện quy chế dân chủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Lãnh đạo nhà trường

Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trong nhà trường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo đơn vị căn cứ các văn bản chỉ đạo của ngành và cơ quan cấp trên, để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quán triệt công tác phòng chống tham nhũng để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị thực hiện, giám sát quá trình thực hiện.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhà trường có trách nhiệm chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị, phối hợp thực hiện tốt kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình.

Thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Trưởng các bộ phận, các tổ chuyên môn.

Thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc bộ phận mình phụ trách.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất khi có vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cho thủ trưởng đơn vị.

3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường có trách nhiệm tham gia giám sát việc thực hiện kế hoạch của các thành viên còn lại.

Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc sự việc nghiêm trọng cần báo cáo ngay cho các trưởng bộ phận, tổ chuyên môn, công đoàn, chi đoàn, Ban thanh tra nhân dân, Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng. Trong trường hợp người lãnh đạo cao nhất (Hiệu trưởng) vi phạm thì có thể báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch công đoàn, chi bộ Đảng, phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm.

Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Trường tiểu học Cam Đức 2./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2018 Ở TRƯỜNG TH CAM ĐỨC 2