A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Về việc phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2019” của trường Tiểu học Cam Đức 2

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-PGDĐT ngày 18/02/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc Tổ chức phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2019”, trường Tiểu học Cam Đức 2 xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh trong toàn trường về vai trò, ý nghĩa to lớn của công tác thi đua, khenthưởng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành nói riêng.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, viên chức, người lao động và học sinhtoàn trường trong việc tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

3. Cấp ủy Chi bộ, trường TH Cam Đức 2 xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, từ đó cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, nội dung phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường.

4. Đề cao vai trò, trách nhiệm của Chi bộ, lãnh đạo nhà trường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về khen thưởng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa to lớn của công tác thi đua, khen thưởng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành nói riêng. Đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

2. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức.

3. Nêu cao vai trò trách nhiệm của chi bộ, lãnh đạo nhà trường vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về khen thưởng. Phát huy sức mạnh tổng hợp, sự năng động, sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động và học sinh toàn trường trong việc tham gia các phong trào thi đua tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

4. Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” gắn với việc thực hiện các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những việc làm cụ thể mang tính thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm, tình hình của đơn vị. Gắn kết phong trào thi đua đối với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức đánh giá, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị sô 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chinh trị.

5. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng theo hướng cụ thể hóa bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, kiểm tra pháp luật về thi đua, khen thưởng; hướng dẫn sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, qua đó đề xuất khen thưởng kịp thời thành tích đột xuất, gương người tốt, việc tốt, phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, cá nhân, tập thể là điển hình tiên tiến.

6. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Công tác khen thưởng định kỳ, đột xuất bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất. Chú trọng khen thưởng giáo viên trực tiếp đứng lớp có những thành tích, đóng góp tiêu biểu, thiết thực. Đề cao vai trò của người lãnh đạo trong việc chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

7. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp trường. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các phong trào thi đua và bình xét khen thưởng. Tăng cường đôn đốc việc triển khai thực hiện các phong trao thi đua trong nhà trường.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2203/KH-SGDĐT ngày 27/12/2016 của Sở GDĐT về việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 - 2020. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, các mô hình, sáng kiến, gương người tốt, việc tốt... tạo sự lan tỏa, khí thế thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó cần đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và phong trào thi đua cụ thể.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo nhà trường

- Xây dựng kế hoạch phát động phong trào “ Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019”.

- Triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh và phụ huynh học sinh hưởng ứng tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển giáo dục của nhà trường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2. Hội đồng thi đua khen thưởng trường.

Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, qua đó đề xuất khen thưởng kịp thời thanhfvtichs đột xuất, gương người tốt, việc tốt; phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, cá nhân, tổ khối là điển hình tiên tiến.

3. Công Đoàn trường.

Phối hợp với nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nêu gương, phát hiện nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, các mô hình, sáng kiến, … trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và trong các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” … tạo sự lan tỏa rộng lớn trong nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào “ Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019” của trường Tiểu học Cam Đức 2./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2018 Ở TRƯỜNG TH CAM ĐỨC 2