A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh năm học 2019-2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh năm học 2019-2020

–––––––––––––––

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM ĐỨC 2

 

Căn cứ Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND huyện Cam Lâm về việc phê duyệt Kế hoạch phân tuyến và hướng dẫn tổ chức tuyển sinh năm học 2019-2020 trên địa bàn huyện Cam Lâm;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-PGDĐT ngày 23/5/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu phát triển giáo dục năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-TH.CĐ2, ngày 15/7/2019 của Trường Tiểu học Cam Đức 2 về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2019-2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh Trường Tiểu học Cam Đức 2 năm học 2019-2020.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng tuyển sinh, các tổ Chuyên môn, Văn phòng Trường TH cam Đức 2, Thủ trưởng đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

- Như điều 3; CHỦ TỊCH

- Phòng GDĐT Cam Lâm;

- Lưu: VT.

( Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Phan xuân Huy


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2018 Ở TRƯỜNG TH CAM ĐỨC 2